*ระบุหรือไม่ก็ได้
*ระบุหรือไม่ก็ได้
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนด*
• ข้าพเจ้ายอมรับข้อกำหนดสำหรับผู้ใช้ และรับทราบข้อมูลนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ข้าพเจ้ายินยอมที่จะได้รับข้อมูลการสื่อสารด้านการตลาด ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ ข้อมูลส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเบเนลลี่ ผู้จำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง และพันธมิตรทางธุรกิจ
• ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ เก็บรักษา และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของข้าพเจ้าสำหรับวัตถุประสงค์ในการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้มีการขอความยินยอมตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปยังประเทศที่อาจไม่มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกันกับประเทศไทยและตามที่กฎหมายกำหนดให้มีการขอความยินยอม